Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: Burning Bear BBQ, Stefan Beerendonk gevestigd in Apeldoorn. KvK nummer 75151480
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit met betrekking tot de door de opdrachtnemer te leveren diensten. Onder opdrachtgever is verder begrepen organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de opdrachtnemer georganiseerde activiteiten.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst, zowel mondeling dan wel schriftelijk gemaakt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin de afspraken staan met betrekking tot de diensten die de opdrachtnemer ten uitvoer brengt.
1.4 Activiteit: De door opdrachtnemer aangeboden diensten waarbij eventueel ook producten kunnen worden geleverd, die bijvoorbeeld bestaan uit:

 • BBQ op locatie
 • Verzorgen besloten diners op locatie
 • Catering op locatie
 • Workshops op locatie
 • Privé masterclasses op locatie
 • ZZP chef-kok inhuur door opdrachtgever

1.5 Factuursom: Het volledige bedrag inclusief BTW en alle eventuele toeslagen die opdrachtgever aan opdrachtnemer dient te voldoen.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die gemaakt worden met de opdrachtnemer.
2.2 De opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen. Tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.
2.3 Andere algemene voorwaarden dan deze van de opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Op deze algemene voorwaarden, iedere overeenkomst en op eventuele andere daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
2.5 Indien een artikel door de rechter niet van toepassing wordt verklaard of door de rechter wordt vernietigd, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen in deze algemene voorwaarden.
2.6 De benaming van ieder artikel is geenszins bindend voor de inhoud. De benaming strekt slechts ter globale aanduiding.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen gedaan door de opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, zijn altijd vrijblijvend.
3.2 Wanneer de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verzoekt een offerte uit te brengen met betrekking tot een bepaalde activiteit of door opdrachtnemer te verrichten diensten, dan wordt dit beschouwd als een uitnodiging voor het doen van een aanbod.
3.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de door de opdrachtnemer verstrekte offerte accepteert. Deze acceptatie dient binnen 7 dagen van de offertedatum te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.
3.4 Aanvullende afspraken en/of meer werkzaamheden worden pas na schriftelijke acceptatie van de opdrachtgever door de opdrachtnemer uitgevoerd. Deze worden door de opdrachtnemer afzonderlijk in rekening gebracht.
3.5 De opdrachtnemer verwijst de opdrachtgever naar deze algemene voorwaarden voor akkoord van de opdrachtgever. Gaat de opdrachtgever niet akkoord of wordt deze van de hand gewezen dan geldt dit als verwerping van het aanbod. De opdrachtnemer is vrij om de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet te aanvaarden.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen (ook vermeld in externe uitingen zoals website, social media, offertes en opdrachtbevestigingen) zijn inclusief BTW. Hiermee rekening houdend met laag en hoog tarief.
4.2 De prijsopgave wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om, indien zich tussen het tijdstip van de offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst onvoorziene prijsverhogingen mochten voordoen deze aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Zoals bijvoorbeeld accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten.

Artikel 5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door de opdrachtnemer te zijn ontvangen 7 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtnemer te zijn ontvangen.
5.2 Bij uitblijven van betaling door opdrachtgever is de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. De opdrachtnemer zal eventuele opgelopen schadevergoeding in rekening brengen bij de opdrachtgever.
5.3 Verrekening met tegenvordering(en) door opdrachtgever is niet toegestaan. Mits de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk is erkend en/of vastgesteld.
5.4 Op de factuur wordt een specificatie gegeven van de afgenomen activiteiten, diensten en/of te huren materialen. Deze kunnen in een overzicht gespecificeerd op de dag van de activiteit overlegd worden aan de opdrachtgever. De afgenomen activiteiten en alles wat daarbij hoort zijn onherroepelijk.
5.5 Wanneer de betaling na 14 dagen van de factuurdatum uitblijft is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de factuursom inclusief de wettelijke rente verschuldigd aan de opdrachtnemer.
5.6 Indien artikel 5.5 van kracht is zal de opdrachtnemer voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. Alle eventuele kosten die samenhangen met de inning van de openstaande factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Toestemming derden
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van derden, draagt de opdrachtgever tijdig zorg voor deze toestemming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe locatie. De opdrachtgever laat de toestemming schriftelijk aan de opdrachtnemer blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en daardoor het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door de opdrachtnemer komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7. Reservering
7.1 Het is voor de opdrachtgever mogelijk een datum in optie te nemen voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 De optie heeft een geldigheid van 24 uur na plaatsing. Daarna behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om, zonder op de hoogte te stellen, deze uit de agenda te verwijderen.
7.3 Een optie/reservering is pas definitief als de daarvoor uitgebrachte offerte door de opdrachtnemer schriftelijk of per mail bevestigd is.
7.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om de gereserveerde datum, om wat voor reden dan ook te wijzigen. De opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk.

Artikel 8. Annulering
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten in percentages aan de opdrachtnemer verschuldigd met betrekking tot het gemelde bedrag in de overeenkomst. Vermeerderd met de gemaakte kosten.

 • 7 dagen voor en op de dag van de uitvoering 100%.
 • 10 tot 7 dagen voor de uitvoering 50%.
 • 14 tot 10 dagen voor de uitvoering 25%
 • Langer dan 14 dagen voor de uitvoering is geen betaling verschuldigd.

8.2 De gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk of per mail aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven. Voor vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal het ontvangst van dit schrijven bevestigen.

Artikel 9. Wijziging aantal gereserveerde personen
9.1 Wanneer het aantal deelnemers, zoals vastgesteld in de overeenkomst, wijzigt met 2 of meer personen worden deze op dezelfde manier als in artikel 8.1 doorberekend.

 • 7 dagen voor en op de dag van de uitvoering 100%.
 • 10 tot 7 dagen voor de uitvoering 50%.
 • 14 tot 10 dagen voor de uitvoering 25%.
 • Langer dan 14 dagen voor de uitvoering is geen betaling verschuldigd.

 


Artikel 10. Opzegging/tussentijdse beëindiging
10.1 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald is in de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel te ontbinden. Zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
10.2 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen wanneer de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, besluit tot gehele/gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Een en ander zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
10.3 De opdrachtnemer is gerechtigd om hetgeen hij uit of in verband met de overeenkomst van de opdrachtgever heeft te vorderen, met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.
10.4 De opdrachtnemer is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling, of een restant daarvan, pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat de opdrachtnemer niets meer van de opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 11. Uitvoering
11.1 De opdrachtnemer zal bij uitvoering van de overeenkomst zelf en naar eigen inzicht de wijze van de uitvoering bepalen.
11.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
11.3 Wanneer de overeenkomst uitgevoerd dient te worden op of in aan de opdrachtgever toebehorende locatie, stelt de opdrachtgever alle zaken ter beschikking die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren door opdrachtnemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie, water.
11.4 De opdrachtgever neemt alle financiële consequenties voor haar rekening indien de ter beschikking te stellen zaken, zoals beschreven in artikel 11.3, niet beschikbaar en/of bruikbaar zijn.
11.5 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
11.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afval en het afvoeren hiervan volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel 12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst (voor zover niet uitgevoerd) geheel/gedeeltelijk te annuleren. Dit zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
12.2 Opdrachtnemer zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van enigerlei kosten, schade en rente indien hij als gevolg van overmacht niet geheel/gedeeltelijk aan de overeenkomst kan voldoen.
12.3 Opdrachtnemer verkeert in overmacht wanneer hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan hem niet toerekenbare oorzaken.
12.4 Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn de volgende opsomming. Deze opsomming is niet limitatief.

 • Het geheel/gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken;
 • Virus of epidemie (zoals bijvoorbeeld Covid19/Corona);
 • Ziekte van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden;
 • Stakingen;
 • Storingen in de aanvoer van/door derden te leveren goederen alsmede water en energieleveringen;
 • Brand, lekkage en/of diefstal;
 • Transport belemmeringen zoals bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer, onlusten, files, blokkades;
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook;
 • Gebrek aan grondstoffen;
 • Extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld hoog water, storm, ijzel, sneeuw;
 • Oorlogstoestand en/of oorlogsdreiging;
 • Iedere storing in de geregelde productie;
 • Als ook iedere andere niet tot de normale bedrijfsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De opdrachtnemer is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten verzekering wordt uitbetaald.
13.2 De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld voor schade aan goederen van de opdrachtnemer wanneer dit ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever en/of iemand van de gasten, groep of andere derden. Het schadebedrag is even hoog als de kostprijs van het herstel en/of vervanging van het beschadigde.
13.3 De opdrachtnemer en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen die door de opdrachtgever of derden, ter beschikking gesteld worden om de overeenkomst uit te voeren. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtnemer.
13.4 De opdrachtnemer en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van eigendommen van opdrachtgever, gasten, groep of andere derden. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtnemer.
13.5 De opdrachtnemer is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor (gevolg)schade van letsel van de opdrachtgever of derden behoudens. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
13.6 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door de opdrachtnemer verrichte activiteiten, diensten en/of producten. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
13.7 De opdrachtnemer en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het nuttigen van de door de opdrachtnemer bereide of geserveerde levensmiddelen.
13.8 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Eventuele schadevergoeding is gemaximeerd tot 50% van de overeengekomen prijs.
13.9 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade die ontstaat bij, of is in verband te brengen met de uitvoering van de overeenkomst voor zover de schade het directe of indirecte gevolg is van:

 • Overmacht zoals beschreven in artikel 12;
 • Daden of nalatigheid van de opdrachtgever of derden die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 • Artikel 13.3, artikel 13.4, artikel 13.5, artikel 13.7 en artikel 13.8.


Artikel 14. Klachten
14.1 De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, alsmede klachten over de levering van de dienst door opdrachtnemer binnen 2 uur na levering aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. Zodoende kan de opdrachtnemer de gegrondheid eventueel ter plekke (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.
14.2 Indien de klacht door de opdrachtnemer gegrond is bevonden, zal hij in goed overleg met de opdrachtgever een praktische oplossing bieden, die binnen het redelijke uitvoerbaar is. De oplossing zal altijd gezocht worden binnen de mogelijkheden die ter plaatse en op het moment van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar is.
14.3 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geen passende praktische oplossing van de klacht overeengekomen kan worden, kan de opdrachtnemer besluiten een korting op de factuursom voor te stellen. De hoogte van deze korting wordt bepaald door de opdrachtnemer en zal nimmer meer dan 25% bedragen.
14.4 Eventuele klachten worden door de opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan de opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen de opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail in kennis heeft gesteld. Dit onderbouwd met nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht inclusief wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
14.5 Een klacht, terecht of onterecht, kan nooit leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid zoals vermeld in artikel 13.

Artikel 15 Eigendom goederen
15.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer. Indien goederen van de opdrachtnemer achterblijven moeten deze door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geretourneerd worden.
15.2 Schade aan of verlies van de goederen, beschreven in artikel 15.1, door opdrachtgever, zijn genodigden of andere leden verbonden aan de opdrachtgever veroorzaakt moeten door opdrachtgever aan de opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed. Dit geldt ook voor wanneer dit plaatsvindt tijdens de retournering.

Artikel 16 Geheimhouding en persoonsgegevens
16.1 Partijen gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie die zij door het aangaan van de Overeenkomst over elkaar hebben gekregen, tenzij deze informatie al via andere wegen openbaar is of een Partij krachtens wet of bevoegd bevel verplicht is tot het geven van informatie aan een overheidsinstantie.
16.2 Opdrachtnemer houdt zich aan de wetgeving rondom het bewerken van persoonsgegevens.
16.3 Door het aangaan van een Overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met het opslaan en verwerken van diens persoonsgegevens, die opdrachtnemer alleen zal gebruiken in het kader van zijn eigen diensten.
16.4 Opdrachtnemer draagt mede zorg voor de naleving van de beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die hij bewerkt voor Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever de verantwoordelijke is.


Artikel 17 Weigering of beëindiging van orders en opdrachten
17.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling te weigeren of te beëindigen. Ook indien de order en/of opdracht reeds is bevestigd of al met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
17.2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om orders en/of opdrachten waarvan de inhoud naar zijn oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van de opdrachtnemer te weigeren. Is de uitvoering van de overeenkomst al begonnen dan kan de opdrachtnemer onmiddellijk de uitvoering beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
17.3 De opdrachtnemer heeft het recht, in geval van toepasselijkheid van artikel 16.1 en artikel 16.2, op volledige vergoeding door de opdrachtgever van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren, (voortijdig) beëindigen van de overeenkomst.

Burning Bear BBQ
Stefan Beerendonk
Socratesstraat 150
7323PK Apeldoorn
+31652692183
burningbearbbq@gmail.com
www.burningbearbbq.nl
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2022.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram